رویال پاور دارای پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری به شماره ۱۴۵۹ از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین پروانه بهداشتی ساخت به شماره ۳۶/۱۵۴۹۴ از سازمان غذا و دارو میباشد.

سیب سلامت